Politika e Privatësisë (Privacy Policy)

Televizioni Klan & Love Island Albania garanton ruajtjen e privatësisë së vizitorëve të faqes sonë të internetit; kjo politikë përcakton mënyrën se si do të trajtojmë informacionet tuaja personale.

Kushdo që akseson këtë faqe interneti të Televizionit Klan bie dakord me kushtet si vijojnë:

Disa prej fushave të faqes së internetit të Televizionit Klan (psh: komentet poshtë artikujve të publikuar) mund të kërkojnë nga përdoruesi që të plotësojë formën e aplikimit online, duke vendosur ndër të tjera, edhe disa nga të dhënat e tij personale, si emri apo adresa e email –it. Televizioni Klan thekson se diçka e tillë është një kërkesë opsionale, të cilën përdoruesi mundet vullnetarisht ta japë si informacion për të vijuar më tej me aplikimin, për qëllimin për të cilën ajo kërkohet (psh: postimin e komentit).

Në këtë kuadër, Televizioni Klan dëshiron të verë në vëmendjen e çdo përdoruesi se, pasi informacioni ka mbërritur në Web serverin tonë, ky i fundit implementon një sistem sigurie të standardeve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave, në përputhje të plotë me parashikimet e Ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (të ndryshuar).

Përdoruesi konfirmon plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të dhënë dhe deklaron gjithashtu se ka plotësuar në mënyrë korrekte dhe të vërtetë të tërë informacionin e kërkuar. Gjithashtu, me plotësimin e aplikimit online, përdoruesi deklaron se jep miratimin e tij për procesimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë nga ana e Televizionit Klan, vetëm për qëllimin për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale.

Në çdo moment pasi përdoruesi të ketë dhënë vullnetarisht informacionin e kërkuar në këto fusha specifike, këtij të fundit i lind e drejta që, nëpërmjet një kërkese pranë Televizionit Klan, të aksesojë këto të dhëna, si dhe të kërkojë korigjimin e tyre.

This Policy (Cookie Policy) is intended to provide you with information about how and why we use cookies on the website.

Cookies are small files which are stored on a user’s computer. They are designed to hold a reasonable amount of data specific to a particular client and website, and can be accessed either by the web server or the client computer. This allows the server to deliver a page tailored to a particular user, or the page itself can contain some script which is aware of the data in the cookie and so is able to carry information from one visit to the website (or related site) to the next.

What cookies do we use?  We can classify cookies into two separate categories, being those what are necessary for the functionality of the website, and those which we collect to analyse your activity to improve how the website works.